Συχνές Ερωτήσεις


Η καταγραφή των ιστοσελίδων των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές αποτελεί υποχρέωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται από τον Νόμο 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019), με τον οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102.
Η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας θα οδηγήσει σε καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς θα επιτρέψει και στα άτομα με αναπηρία να καταστούν άμεσα κοινωνοί των υπηρεσιών που προσφέρουν οι φορείς του δημοσίου τομέα.
Στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου εμπίπτουν οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα με την ευρεία έννοια, ήτοι (παρ. 1, άρθρο 2):
  1. το Κράτος, κατά την έννοια της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14, του Ν. 4270/2014 (Α’ 143), δηλαδή: την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Ανεξάρτητες Αρχές,
  2. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού), δηλαδή τους Δήμους και τις Περιφέρειες,
  3. τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις και
  4. τις ενώσεις που σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, εφόσον οι ενώσεις αυτές έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα.

Στον ν.4591/2019 (παρ. 2, άρθρο 2) αναφέρονται οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του παρόντος. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται:

  1. οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους που εκπληρώνουν αποστολή ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας,
  2. οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των Μ.Κ.Ο. που δεν παρέχουν υπηρεσίες βασικές για το κοινό ή υπηρεσίες που εξειδικεύονται στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες ή προορίζονται για τα άτομα αυτά και
  3. οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές που ακολουθούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αποτυπώνονται στο Νόμο (παρ. 3, άρθρο 2).
Το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. αποτελεί το ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο καταγράφονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές του δημοσίου τομέα, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρία. Τη διαχείριση του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. έχει το Τμήμα Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το ελάχιστο συμμόρφωσης των ιστότοπων των δημόσιων φορέων είναι το πρότυπο EN 301 549V1.1.2 (2015-04).
Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η προσβασιμότητα αφορά τόσο τους πολίτες που επισκέπτονται τους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα, όσο και τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. καταγράφονται όλοι οι ιστότοποι των οργανισμών του δημοσίου τομέα που βρίσκονται τόσο εντός (intranet) όσο και εκτός (internet) του δικτύου του κάθε φορέα.
Η ένταξη γίνεται σε τρεις (3) φάσεις. Για λεπτομερείς οδηγίες παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα εγχειρίδια χρήστη, που βρίσκονται εδώ.
Κάθε φορέας θα πρέπει να ορίσει έναν υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ο οποίος θα αποκτήσει δικαιώματα χρήστη στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
Ο φορέας επιλέγεται από λίστα που διαλειτουργεί με το ΔΙ@ΥΓΕΙΑ . Οπότε, για να εγγραφεί κάποιος χρήστης θα πρέπει ο φορέας στον οποίο ανήκει να είναι ενεργός στο ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.
Oι φορείς που δεν διαθέτουν υπάλληλο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, μπορούν να ορίσουν υπάλληλο κλάδου ΔΕ Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου ή ειδικότητας ή του υπευθύνου εντός του φορέα για τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές για φορητές συσκευές του φορέα για την παροχή τεχνικής, διαδικαστικής και οργανωτικής υποστήριξης για την εφαρμογή του Ν. 4591/2019.
Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει τον κωδικό του, μπορεί να επιλέξει την αντίστοιχη επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» που υπάρχει στην σελίδα εισόδου στην εφαρμογή ακριβώς κάτω από τα πεδία καταχώρησης του κωδικού χρήστη και του κωδικού εισόδου. Στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να καταχωρηθεί το e-mail του χρήστη, που έχει δοθεί από τον ίδιο κατά την εγγραφή του. Ο χρήστης θα λάβει ένα e-mail από το σύστημα σχετικά με το αίτημα υπενθύμισης του κωδικού εισόδου του με προσωρινό κωδικό πρόσβασης (πενταψήφιο αριθμό). Τέλος, αφού ο χρήστης εισαχθεί στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το νέο προσωρινό κωδικό του, καλείται να τον αλλάξει καταχωρώντας έναν σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας.
Οι ημερομηνίες στην εγκύκλιο έχουν τεθεί με γνώμονα τις καταληκτικές ημερομηνίες που ορίζει ο Νόμος 4591/2019 για τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των δημόσιων οργανώσεων.
Τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να τηρηθούν, προκειμένου οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές να προσαρμοστούν εγκαίρως.
Όχι. Απλά θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Διαχειριστή Φορέα, το οποίο είναι διαθέσιμο στη σελίδα «Βιβλιοθήκη".

Μπορείτε να υποβάλετε σχετικά αιτήματα, απορίες και ερωτήσεις σας:

Copyright © 2019. Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων & Εφαρμογών - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης | Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 | valid wcag
Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση Προσβασιμότητας