Δημιουργήστε τη Δήλωση Προσβασιμότητας για τον Ιστότοπο ή την Εφαρμογή σας


Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για τη δημιουργία Δήλωσης Προσβασιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4591/2019, οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να παρέχουν στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές Δήλωση Προσβασιμότητας, η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αποτελείται από συγκεκριμένες ενότητες και διαμορφώνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα των Εκτελεστικών Πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν εργαλείο καθοδηγεί τους φορείς ώστε να δημιουργήσουν αυτόματα τη Δήλωση Προσβασιμότητας για τους ιστότοπους και τις εφαρμογές του φορέα τους. Επισημαίνεται ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για κάθε ιστότοπο και εφαρμογή για φορητές συσκευές που διαθέτουν.

Περιεχόμενα σελίδας

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα στοιχεία του οργανισμού του δημόσιου τομέα και τα στοιχεία του ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές που αφορά η Δήλωση Προσβασιμότητας.

*
* Πεδίο Εφαρμογής της Δήλωσης Προσβασιμότητας:
*
*

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνεται ο βαθμός συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές με το πρότυπο ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04).

*


Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους οι ιστότοποι και οι εφαρμογές δεν συμμορφώνονται, είτε συνολικά είτε εν μέρει, με τις απαιτήσεις για την προσβασιμότητα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς θα πρέπει σταδιακά να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία με τις μελλοντικές ενέργειες και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν.Στην ενότητα αυτή αναγράφεται η ημερομηνία κατάρτισης της Δήλωσης Προσβασιμότητας και επιλέγεται ο τρόπος με τον οποίο αξιολογήθηκε ο φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Εκτελεστικές Πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι η Δήλωση Προσβασιμότητας αποτελεί δυναμικό κείμενο, καθώς επικαιροποιείται σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση και μετά από κάθε μεταβολή που επέρχεται στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή για φορητές συσκευές.

*
Στην ενότητα αυτή αποτυπώνεται η διαδικασία με την οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκεί το δικαίωμα υποβολής παρατηρήσεων ή αιτημάτων ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιστότοποι και οι εφαρμογές θα πρέπει να διαθέτουν σχετικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β, παρ. 4, άρθρ. 7 του Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019), στην παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας εμπεριέχεται μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, μέσα από τον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει παρατηρήσεις για τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που εντοπίζονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Ο μηχανισμός λειτουργεί ως ακολούθως:

α) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές εγγεγραμμένους στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες περιγράφουν το αίτημά τους σε προτυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα. Αποδέκτης του αιτήματος και υπεύθυνος/η να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών είναι ο/η εξουσιοδοτημένος/η υπάλληλος για ζητήματα προσβασιμότητας. Το αίτημα κοινοποιείται στον/ην υπεύθυνο/η συντήρησης του ιστότοπου, στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η απάντηση κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

β) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές μη εγγεγραμμένους στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το μήνυμά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mhdisef@mindigital.gr

*
*
*
*

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με θεσμικούς φορείς για ζητήματα προσβασιμότητας, καθώς και οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του εν λόγω τρόπου.

Αν το αίτημα που αποστέλλεται μέσα από τον μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων δεν απαντηθεί εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας ή δεν απαντηθεί ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, είτε υποβάλλοντας αναφορά μέσω της φόρμας που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Συνήγορου του Πολίτη και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Υποβολή Αναφοράς, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, είτε με φαξ στα: 2131306800, 2107292129.*

Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.Copyright © 2019. Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων & Εφαρμογών - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης | Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 | valid wcag
Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση Προσβασιμότητας