Μητρώο Ιστότοπων & Εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα


Η ανάπτυξη του διαδικτύου και οι εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επιφέρει διαρκείς και σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή των πολιτών. Η απρόσκοπτη χρήση του διαδικτύου ενισχύει θεμελιώδεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, αποτελεί το όχημα για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και τη διάχυση των ωφελειών τής στα κράτη-μέλη, ενώ, παράλληλα, συμβάλλει στην ανάδυση μιας νέας δέσμης δικαιωμάτων και ευκαιριών για τους ευρωπαίους πολίτες.

Τα παραπάνω ζητήματα ενισχύονται με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102, η οποία κατοχυρώνει την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στους ιστότοπους και τις αντίστοιχες εφαρμογές για φορητές συσκευές των φορέων του δημόσιου τομέα. Με την εν λόγω Οδηγία συμπληρώνεται το υφιστάμενο κοινοτικό κεκτημένο (acquis communautaire) στον τομέα της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και θεμελιώνονται κοινοί κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη.

Στη χώρα μας, η ενωσιακή νομοθεσία για την προσβασιμότητα ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με το Νόμο 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.2.2019), ο οποίος καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές του δημοσίου τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και, ταυτόχρονα, θεσπίζεται η δυνατότητα ανάδρασης του πολίτη μέσα από μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων/αναφορών για την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των φορέων του δημόσιου τομέα. Σημαντική παράμετρο για την τήρηση των όρων της προσβασιμότητας συνιστά η κατάρτιση και η επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων και η γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο προβλέπεται η τήρηση «Μητρώου Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.), όπου εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι διαδικτυακοί τόποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των φορέων του δημοσίου που συμμορφώνονται με τις εκ του νόμου απαιτήσεις προσβασιμότητας. Το (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) τηρείται στο Τμήμα Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. κατέχει σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Επίσης, συμβάλλει στην εκπλήρωση της υποχρέωσης για την εμπέδωση του μηχανισμού που θα διευκολύνει την επικοινωνία των πολιτών με τους φορείς του δημοσίου τομέα αναφορικά με ζητήματα προσβασιμότητας των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές και την ανάληψη των κατάλληλων ενεργειών από τους φορείς του δημοσίου τομέα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Καταχωρισμένοι
Ιστότοποι

Αριθμός Καταχωρισμένων Ιστότοπων
585

Καταχωρισμένες
Εφαρμογές

Αριθμός Καταχωρισμένων Εφαρμογών
36

Εγγεγραμμένοι
Φορείς

Αριθμός Εγγεγραμμένων Φορέων
277

Εγγεγραμμένοι
Χρήστες

Αριθμός Εγγεγραμμένων Χρηστών
343

Copyright © 2019. Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων & Εφαρμογών - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης | Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | Level Triple-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 | valid wcag
Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση Προσβασιμότητας